Tussenkomst Betty Dupont - Meerjarenbegroting 20-25

Op 24 december 2019

Het heeft zijn tijd geduurd om het meerjarenplan rond te krijgen, omwille van, laat ons zeggen, al dan niet goede redenen. Je zou dan verwachten dat het document helemaal in orde is. Toch kunnen we vaststellen dat er fouten of minstens onvolkomenheden inzitten. Bijvoorbeeld in het actieplan mondiale solidariteit staan wel de uitgaven, maar niet de inkomsten-subsidies. Of nog we zien in de investeringsuitgaven 10.000 EUR gebudgetteerd voor 2020 voor RUPs. In het meerjarenplan zitten 3 acties hieromtrent, waarvoor geen uitgaven zijn voorzien. Nochtans is één van die acties nieuw, zijnde een RUP voor zonevreemde gebouwen en constructies. We vragen ons af of er een gecorrigeerde versie zal komen.

Er gaat veel geld naar fietspaden, wat uiteraard een goede zaak is. Maar de vraag stelt zich of de verhoudingen nog wel goed zijn. 21% van het budget gaat naar fietspaden, 16% wordt besteed aan wegen én voetpaden. Uit de budgetwijziging 2019 hebben we o.a. onthouden dat het onderhoudsbudget voor wegen van 2019 ook al wordt doorgeschoven naar 2020. We gaan dus bijvoorbeeld blijven zitten met oude betonwegen, denk maar aan de Korbeek-Losestraat en de Opvelpsestraat. Nochtans wordt wel budget voorzien voor de (broodnodige) heraanleg van de fietspaden in de Korbeek-Losestraat maar de voetpaden en het wegdek worden dan niet aangepakt, een gemiste kans volgens de N-VA fractie. Er wordt 770.000 EUR voorzien vanaf 2021 onder actie “opmaken en uitvoeren van plan voor voetpaden, voetwegen en dito voorzieningen”. Een kleine 10% daarvan, 70.000 EUR, gaat al naar studiekosten. Wij kijken alvast uit naar de inhoud van het plan voor “voetpaden, voetwegen en dito voorzieningen”. Wanneer zal dit plan er zijn, wetende dat het eerste budget voor studiekosten in 2021 voorzien is?

We komen nog even terug op de wegen. Er ligt toch wel een focus op de heraanleg van wat we als “trage wegen” kunnen beschouwen. We zien de Perrestraat, de Weterbeekstraat en de Holleweg. Wat gaat er daarvoor gebeuren? Heeft dit dan prioriteit tegenover doorgaande wegen? Deze laatste moeten het dan vooral gaan hebben van het budget “onderhoud wegen”, met 150.000 EUR per jaar gaat hier niet veel structureel kunnen gebeuren. Trouwens, de heraanleg van de Holleweg zou beter bij het budget fietspaden gevoegd worden. Het is een veldweg (één van de bitter weinige die er nog zijn in Korbeek-Lo) waar geen autoverkeer toegelaten is. Als we het goed begrepen hebben, is het de bedoeling om een betere doorgang te geven aan de fietsers voor de Sint Pietersschool. Dit hoort dus niet thuis in een budget “wegen”.

Riolering en waterbeheer neemt ongeveer een vierde in van het budget met 8 mio EUR. Evenwel, een 40% hiervan, zijnde 3,5 mio EUR is voor de Tiensesteenweg bestemd (waarvan een belangrijk deel gesubsidieerd wordt) en is pas in 2025 gebugetteerd. Dat levert al een meer bescheiden plaatje op voor de reële plannen in de komende jaren.

We stellen ook vast dat er niets voorzien voor het veiliger maken van de schoolomgevingen. Nochtans is er de moeilijke huidige situatie aan de Sint Pietersschool in Korbeek-Lo, waarover heel wat wrevel bestaat. Het kabinet van Lydia Peeters stelt hier trouwens middelen voor ter beschikking van gemeenten.

Onder “inrichting van het openbaar domein” valt de 48.00 EUR voor de bouwmeesterscan op. De N-VA fractie vindt deze veeleer vijgen na Pasen. Een vraag over de cijfers in dit verband. In corresponderende actie uit het meerjarenplan “Ontwikkelen van leefbare openbare ruimte in de vier dorpskernen” wordt 60.000 EUR voorzien voor 2020. In de lijst met investeringen vinden we 108.000 EUR terug met de bouwmeesterscan en de studiekosten (60.000 EUR). Hoe kan dit verklaard worden? Ook een “foutje”? We stellen ook vast dat de helft van het budget “inrichting openbaar domein” in 2020 staat. In hoeverre is dit realistisch. Het lijkt ons dat dit weer voldoende opportuniteiten zal bieden voor het doorschuiven van budgetten. We willen ook nog even terugkomen op de gemeenteraad van 07/11/2019. Daarin werd bij de bespreking van het parkeerregime op de Heerbaan een zijsprong gemaakt naar een mogelijke parking op de Stationsstraat ter hoogte van de Heerbaan naar aanleiding van een tussenkomst van de N-VA fractie. Er werd toen aangegeven dat gezien de wettelijke beperkingen zijn weggevallen het idee terug wordt opgepakt. Behoudens vergissing zien we dit niet vertaald in het voorliggende plan?

Er wordt een 680.000 EUR gebudgetteerd voor de verbouwing van de Bremtkapel. Dat is toch geen klein budget, maar toch staat er geen actie tegenover in het meerjarenplan. Is dat logisch? Anderzijds staan er heel wat acties in het meerjarenplannen, waar geen budget aan gekoppeld is en waarvan wij ons dan afvragen hoe een aantal ervan gaan kunnen gerealiseerd worden.  Om maar één voorbeeld te geven: actie 3.3.3.4 “Inrichten van voormalige begraafplaatsen als parkruimte”.

We stellen ook vast dat de gemeente blijft vasthouden aan het geven van renteloze leningen. Er is nog 30.000 EUR voor een voetbalploeg voorzien in 2020 en in 2023 wordt zelfs 800.000 EUR ingeschreven voor tennis. Dit wordt toch wel heel veel geld. De vraag kan gesteld worden of het financiële risico voor de gemeente hier niet te groot wordt door zich bloot te stellen aan terugbetalingsrisico’s bij de ontvangende partijen.

De N-VA fractie zal het voorliggende meerjarenplan niet goedkeuren. Het hele plan is vooral uit hetzelfde vaatje getapt als in de afgelopen jaren, inclusief de doorgeschoven plannen. Klimaat en veiligheid komen amper aan bod in de budgetten. Nu Bierbeek sluit hier dan maar aan bij de meerderheid van de Vlaamse lokale besturen, zo blijkt uit een studie door advieskantoor BDO. Meer dan de helft van de besturen voert minder dan de helft van de gebudgetteerde investeringsprojecten ook daadwerkelijk uit. BDO deed daarbij een oproep tot realistisch begroten door steden en gemeenten. We sluiten ons hier bij aan, maar hebben onze twijfels over het realiteitsgehalte van het voorliggende meerjarenplan. De N-VA fractie gaf het al aan bij de bespreking van de beleidsverklaring, ook deze meerjarenplanning straalt weinig ambitie uit.

Betty Dupont

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is