Programma

Veiligheid

Bierbeek is een veilige gemeente. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen: politie, gemeentebestuur en burgers. De afgelopen jaren kregen veel inwoners ongewenst bezoek van inbrekers. Om deze plaag te beteugelen willen wij meer investeren in de lokale politie. Een extra interventieploeg is nodig in onze zone. Hiervoor moeten we meer gaan samenwerken met de omliggende gemeenten. Intergemeentelijke samenwerking is een thema dat u regelmatig zal zien terugkeren in ons programma.

Wij pleiten ook voor een opwaardering van de wijkagent. Zij moeten het eerste aanspreekpunt voor onze inwoners blijven. Bij hen kunnen onze inwoners terecht met kleine problemen. Vakantietoezicht en de preventiewerking rond inbraakbeveiliging blijven echt nodig.

Omdat veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is, willen we onze inwoners betrekken bij het veiligheidsbeleid en de uitvoering. We luisteren naar hen door inspraak- momenten te organiseren in alle deelgemeenten.

Een belangrijk element in het veiligheidsbeleid zijn de buurtinformatienetwerken (BIN’s). Hier willen we graag een versnelling hoger schakelen en zo snel mogelijk BIN’s oprichten in de hele gemeente. 

Tenslotte willen wij inzetten op ANPR-camera’s. Deze slimme camera’s kunnen nummerplaten herkennen waardoor de politie sneller inbrekers kan opsporen. Daarnaast kunnen deze camera’s ingezet worden bij de bestrijding van het sluipverkeer. Zo slaan we 2 vliegen in één klap. 

Onze speerpunten:

 • Inbrakenplaag terugdringen door investeringen in politie en een proactieve samenwerking met de burger.  
 • Inzet van ANPR-camera’s, mobiele en vaste, op strategische plekken in de strijd tegen sluipverkeer en het terugdringen van de inbraken, in samenspraak met de buurgemeenten.
 • Oprichting van BIN’ s in de hele gemeente
 • Herwaardering van de functie van wijkagent

Mobiliteit

In 2013 kwam de N-VA met een gedurfd alternatief mobiliteitsplan. Systematisch hebben we vanuit de oppositie met de meerderheidspartijen samengewerkt om het verkeer veiliger en vlotter te laten verlopen in onze gemeente. We kozen hierbij consequent de kant van de zachte weggebruiker, zonder dat we auto’s demoniseerden. Want in onze visie heeft iedereen recht op een vlotte mobiliteit. Met deze strategie behaalden we successen. Zo realiseerden we de fietssuggestiestrook in de Korbeek-losestraat. Er is echter nog heel veel werk aan de winkel.

Eerst en vooral willen we meer investeren in onze verkeersinfrastructuur. De inrichting van de weg zou zo moeten zijn dat iedere weggebruiker, wandelaar, fietser, openbaar vervoer en automobilist maximaal veilig en vlot kan geraken waar hij of zij moet zijn. De staat van de wegen en fietspaden is daarbij een cruciale factor. En net daar is nog heel veel werk, onder andere in de Korbeek-Losestraat/ Bierbeekstraat, Neervelpsestraat, Groenstraat en vele andere.

Een belangrijk probleem in onze gemeente is het sluipverkeer. Zo moet iemand die in het oosten van onze provincie woont en in Leuven werkt niet om 8 uur ’s morgens door de K. Albertlaan in Korbeek-Lo rijden. Inwoners van onze gemeente die naar Kessel-Lo of Linden gaan kunnen wat ons betreft wel gebruik maken van deze route. Zwaar vrachtverkeer moet op die plaats absoluut geweerd worden, tenzij om lokaal iets te leveren of op te halen. Om dit probleem op te lossen pleiten wij voor de inzet van vaste en mobiele ANPR-camera’s. Dit probleem kunnen we echter niet alleen oplossen. Enkel door intensief samen te werken met de buurgemeentes kunnen we dit oplossen.

Wij pleiten voor een correcte handhaving van de verkeersregels. Dit gaat hand in hand met preventie. Daarom kan je al enkele jaren, bij de start van het nieuwe schooljaar, in heel de gemeente de spandoeken zien van onze “Veilig naar school is cool”-actie.

Om mobiel te blijven zullen we moeten nadenken over een mobiliteitsshift. Het openbaar vervoer is daarbij cruciaal. Ook hier is er ruimte voor verbetering zoals bv. het doortrekken van lijn 6 naar het station van Vertrijk zodat de bewoners van Opvelp met de trein naar Brussel kunnen. Als gemeentebestuur moeten we nog meer ijveren bij de Lijn en de hogere overheden om in onze gemeente te investeren. Wij willen een duurzame aanpak van het mobiliteitsprobleem.

Onze speerpunten:

 • Investeringen in infrastructuur
  • Beter onderhoud van de wegen en fietspaden
  • Ruimtelijke indeling gericht op veiligheid en mobiliteit van elke weggebruiker
 • Strijd tegen sluipverkeer
  • ANPR-camera’s op strategische plekken
  • Intergemeentelijke samenwerking.
 • Correct handhavingsbeleid van de verkeersregels voor iedere weggebruiker
 • Voldoende aandacht voor minder mobiele weggebruikers
 • Voorzien in voldoende parkeerplaatsen voor minder mobiele bestuurders en er streng op toezien dat deze plaatsen niet ingenomen worden door andere weggebruikers.
 • Verknopen van vervoersnetwerken op strategische punten
  • Autodelen en Cambio ondersteunen in onze gemeente
 • Openbaar vervoer
  • Rationalisatie van het bestaande aanbod; verbetering van de verbindingen naar de scholen en stations.
  • Betere busverbindingen naar Opvelp en deze doortrekken tot aan het station in Vertrijk.
 • Actief lobbywerk om Vlaamse en provinciale investeringen naar Bierbeek te halen:
  • Heraanleg fietspaden Tiensesteenweg   

Economie

Er zijn buiten een drukke zone op de Tiensesteenweg in Korbeek-Lo nog zeer weinig kleinhandelszaken in Bierbeek. Voor heel wat inwoners is het een heuse organisatie om aan brood te geraken. Ook het aantal horecazaken is sterk gedaald. Voor N-VA Bierbeek dient de gemeente fors te investeren in de ontwikkeling van het lokale economische landschap. De rol van de gemeente is in deze veeleer een van regisseur, facilitator, partner. Dit moet resulteren in een win-winsituatie voor zowel de gemeente, de inwoners als de lokale ondernemers. Volgende actiepunten dienen hierbij aangepakt te worden:

 • Vestigings- en starterspremies voor middenstanders in de dorpskernen
 • Organiseren van infosessies voor de ondernemers rond actuele thema’s met experten in het domein
 • Verderzetten en verbreden van het jaarlijkse ondernemersevent
 • Duidelijkheid creëren over een eventuele lokale ambachten/industriezone (terrein op de grens met de zone in Heverlee)
 • Onderzoek naar mogelijkheid van een wekelijkse markt in Bierbeek
 • Forum bieden waarop de lokale ondernemers zich kunnen voorstellen (dienstencatalogus), gemakkelijk toegankelijk en consulteerbaar

De regelgeving dient transparant te zijn voor de ondernemers en eenduidig toegepast te worden. Dit geldt evenzeer voor de belastingen: transparant, correct en eenduidig.

Het mag duidelijk zijn dat de gemeente dit in overleg en samenwerking met de doelgroep moet doen. Niet enkel met de ondernemers zelf, maar evenzeer met organisaties uit het middenveld (bijv. UNIZO). Lokale economie is ook het domein bij uitstek voor samenwerking en overleg met de buurgemeenten, bijvoorbeeld met het oog op het afstemmen van de regelgeving.

Specifieke aandacht moet gaan naar de ondernemers in de landbouwsector. In Bierbeek moet er plaats blijven voor landbouw die de kans moet krijgen om op een verantwoorde manier te evolueren met respect voor de omgeving. Economisch gezonde initiatieven moeten binnen dit kader kunnen rekenen op ondersteuning vanuit het gemeentebestuur.

Tot slot willen we erop wijzen dat dat Bierbeek ook toeristische troeven heeft waarop vanuit het gemeentebestuur meer moet op ingespeeld worden. Denken we maar aan de mooie trage landwegen die Bierbeek rijk is en het talrijke erfgoed.  De ontsluiting en beleving van ons erfgoed kan ook een belangrijke bron van klanten betekenen voor de lokale middenstand. Ook de nabijheid van het Meerdaalwoud en de mogelijke ontwikkeling tot nationaal park bieden opportuniteiten.

Onze speerpunten:

 • Gemeente als regisseur en partner, niet als concurrent of blokkade
 • Investeringen in lokale economie & ondernemerschap
 • Samenwerking met ondernemers
 • Transparante regelgeving
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Bierbeek is een gemeente waar plaats is voor landbouw
 • Inzetten op toerisme

Sociaal

De gemeente heeft een belangrijke rol op het sociale vlak. De Bierbeekse bevolking telt een groot aandeel ouderen die de komende jaren meer en een uitgebreider zorgaanbod nodig zullen hebben. Het gemeentebestuur heeft daarin een belangrijk aandeel als aanbieder en regisseur. Dit kan enkel als de sociale dienst goed aangestuurd wordt. Daarnaast is een echt ouderenbeleidsplan noodzakelijk zodat een beleid op maat mogelijk wordt.

Ook voor jonge gezinnen is verandering nodig.  Er is een hoge nood aan kinderopvangplaatsen en een centrale plek waar de vrije plaatsen online consulteerbaar zijn. Daarnaast pleiten wij voor de installatie van een register voor co-ouderschap.

Onze gemeente is een warme gemeente waarin mensen wonen met een hart voor elkaar en die voor elkaar zorgen. Dat moeten we als gemeentebestuur koesteren en ondersteunen waar we kunnen. Ook in de bestrijding van armoede speelt de gemeente een belangrijke rol. Het is onaanvaardbaar dat in een rijke gemeente als de onze kinderen niet kunnen sporten omdat het inschrijvingsgeld te hoog is. Daar moet de gemeente ruimhartig klaarstaan om dit op te vangen.

Ook op sociaal vlak loont het om intergemeentelijk samen te werken. Op dit moment wordt er beperkt samengewerkt. Er is nog ruimte voor verbetering, maar wel op een duurzame en transparante manier.

Onze speerpunten:

 • Gemeente als regisseur
  • Centrale informatiehub waar dienstverleners, aanbieders en dienstvragers elkaar ontmoeten en waar informatie over concrete dossiers kan uitgewisseld worden
  • Transparante, up-to-date en begrijpelijke communicatie
 • Aandacht voor ouderen
  • Inclusief welzijnsbeleid
  • Bestrijding van de vereenzaming, vergroten van het welbevinden, sociale initiatieven: Vrijwilligers inzetten om ouderen te bezoeken of een telefoonster te bemannen.
  • Dienstverlening op maat: ouderenbeleidsplan & dementievriendelijke gemeente
 • Gemeente als ondersteuner:
  • Ondersteuning mantelzorgers
  • Bevorderen van participatie
   • Dorpsrestaurants bestendigen
   • Blijvend inzetten op onthaal van nieuwkomers
   • Vrijwilligerswerking uitbreiden en een campagne starten om nieuwe vrijwilligers aan te trekken.
 • Een gezinsbeleid ter ondersteuning van jonge gezinnen
  • Betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang, duidelijke communicatie over vrije plaatsen
  • Register voor co-ouderschap
 • Intergemeentelijke samenwerking
  • Schaalvergroting en efficiëntie, bijvoorbeeld in Sociale Kruidenier Savooi
  • Intergemeentelijke initiatieven door samenwerking:
   • Op sociaal vlak
   • Arbeid
   • Ondersteunende diensten
   • Sociaal woonbeleid & integratie
 • Armoedebestrijding
  • Strijd tegen kinderarmoede is prioritair.
 • Werk
  • Lokale vacatures delen en lokale tewerkstelling stimuleren
 • Een warme gemeente
  • Ondersteuning van het verenigingsleven
  • Inzet van vrijwilligers bij onder andere ouderondersteuning.
 • Integratiebuddy projectwerking ondersteunen

Bestuur

De Bierbekenaars hebben recht op een degelijk en efficiënt bestuur van hun gemeente. Dat begint al met een goede communicatie tussen gemeente en inwoners. Deze is zeker voor verbetering vatbaar. Communicatie moet in duidelijke en begrijpbare termen, eenduidig zijn en op tijd komen.

De gemeente is er voor de inwoners. Ze moet een kwaliteitsvolle dienstverlening aan kunnen bieden en dit bevestigen in een kwaliteitshandvest. De processen en procedures moeten degelijk omschreven worden. Toegankelijk voor de betrokken gemeenteambtenaren, met een regelmatige update wanneer dit nodig is. De klachtenbehandelingsprocedure is in dit kader van groot belang. De klachten dienen niet enkel grondig en snel opgevolgd te worden, maar zijn ook een waardevolle bron voor potentiële bijsturingen in de dienstverlening. Enige zelfreflectie is ook voor een gemeente geen overbodige luxe. Onder het motto “meten is weten” dienen op regelmatige basis bevragingen te worden georganiseerd die moeten peilen naar de tevredenheid van de inwoners over de kwaliteit en de bereikbaarheid van de diensten.

N-VA Bierbeek pleit voor een moderne bedrijfsvoering van de gemeente. Ook voor een gemeente is het “menselijk kapitaal” het belangrijkst: de personeelsleden waarin continu moet geïnvesteerd worden met duidelijke doelstellingen voor iedereen, permanente opleiding en evaluaties, en een arbeidsomgeving aangepast aan de specifieke behoeften van de job.


Het OCMW-personeel heeft reeds verschillende malen een aantal verbeterpunten aangestipt, vanuit de eigenheid van hun functie. Het wordt tijd dat deze ernstig onderzocht en uitgevoerd worden. Net als andere gemeenten staat Bierbeek voor een belangrijke uitdaging, namelijk de integratie van het OCMW in de gemeente zoals bepaald in een Vlaams decreet. Naast een uitdaging betekent dit ook een opportuniteit om de interne werking te evalueren en te rationaliseren. Nuttige controles en audits mogen niet uit de weg gegaan worden.

De digitale evolutie gaat steeds sneller en sneller, en manifesteert zich in steeds meer domeinen. De gemeente Bierbeek mag deze trein niet missen en moet er volop op inzetten. Het streefdoel moet een volledig gedigitaliseerde dienstverlening zijn, met de nodige aandacht voor privacy en informatieveiligheid. Concrete voorstellen hierbij zijn een online klachten- en infodienst en een livestream van de gemeenteraad.

De gemeente kan niet alles zelf doen, maar moet een beroep durven te doen op privépartners die over meer expertise beschikken. Dit kan al dan niet in samenwerking met diensten van de gemeente. Belangrijk hierbij is een duidelijk kader te schetsen met de voorwaarden waaraan moet voldaan worden en een kwaliteitswaarborg te vragen.

N-VA Bierbeek pleit voor de creatie van een nieuwe schepenbevoegdheid, met name “intergemeentelijke samenwerking”. In verschillende beleidsdomeinen blijkt immers dat Bierbeek als kleine gemeente nood heeft aan een goede samenwerking met andere gemeenten, bijvoorbeeld in de sociale dienstverlening. Via een bovengemeentelijke samenwerking kunnen we tot oplossingen komen voor problemen waar elke gemeente mee kampt. Mobiliteit is daar een evident voorbeeld van. Deze samenwerking kan verschillende vormen aannemen: van samenwerkingsverbanden tot intercommunales. De gekozen formule moet alleszins transparant zijn voor de inwoners.

Bovendien moeten we vooruit durven te kijken om ons voor te bereiden op mogelijke fusies. Hierbij moeten we, naar onze mening, over het landelijke karakter van Bierbeek waken.

Onze speerpunten:

 • Betere communicatie met inwoners
 • Een gemeente voor de inwoners
  • Een kwaliteitshandvest
  • Meten is weten
 • Moderne bedrijfsvoering
  • Investeren in personeel
  • Rationalisatie van de interne werking
  • Kennismanagement
  • Controles en audits waar nodig
 • Versnelling van de digitale transitie
 • Gemeente als facilitator
 • Samenwerking over gemeentegrenzen heen
  • Nieuwe schepenbevoegdheid: Intergemeentelijke samenwerking
  • Samenwerking tussen gemeenten
   • Investeringen
   • Bovenlokale oplossingen ook in sociale dienstverlening
  • Transparantie brengen
   • Bovenlokale oplossingen voor grotere problemen
   • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden & intercommunales
  • Toekomst voorbereiden:
   • Bewaking van het landelijke karakter van onze gemeente;
   • Aftasten & voorbereiden fusies

Financiën

Bierbeek is een relatief welstellende gemeente, de tewerkstellingsgraad onder de bevolking ligt vrij hoog. De geldende belastingtarieven zijn in dit kader correct, het moet de ambitie zijn om de huidige belastingdruk te behouden. Het kan evenwel niet de bedoeling zijn om langs achterpoortjes gerichte heffingen in te stellen die als “pestbelastingen” worden gepercipieerd. De beschikbare middelen van de gemeente komen uit het belastinggeld van de burger. Het gemeentebestuur dient deze dan ook als een goede huisvader te beheren en toe te zien op een efficiënte en effectieve besteding ervan. De burger heeft daarbij recht op een transparante communicatie over het financieel beleid van de gemeente in een heldere, voor iedereen begrijpbare taal.

We stellen vast dat er in de huidige legislatuur door de jaren heen nogal wat geschoven werd met de geplande investeringen. Dit draagt niet bij tot transparantie in de budgetten en getuigt niet van een langetermijnvisie van het bestuur. N-VA Bierbeek pleit ervoor dat er in het begin van de legislatuur duidelijke lange- termijndoelstellingen gedefinieerd worden samen met het daaraan gekoppelde lange-termijnbudget.

Het toekennen van subsidies dient doordacht en doelgericht te gebeuren. Het bestuur moet via een voorafgaandelijke analyse de meerwaarde van de subsidies aantonen in een duidelijk doelstellingenkader. Als er dan toch beslist wordt om subsidies toe te kennen, heeft ook hier de burger recht op een transparante communicatie over de opvolging en evaluatie van het subsidiereglement.

Onze speerpunten:

 • Behoud van de huidige belastingdruk
 • Geen gegoochel in de budgettering
 • Efficiënte en effectieve besteding van de middelen van de gemeente, dus het belastinggeld van de burgers
 • Inzetten op langetermijninvesteringen
 • Transparante communicatie naar de burgers
 • Enkel subsidiëring wanneer meerwaarde kan aangetoond worden

Vrije tijd

Onze gemeente telt heel veel verenigingen die actief zijn op sociaal, sportief, maatschappelijk en cultureel vlak. Vanuit de N-VA Bierbeek weten we hoe belangrijk vrijwilligers zijn in de werking van al deze clubs en verenigingen. We koesteren hen. We zien een belangrijke taak voor de gemeente in de ondersteuning van deze verenigingen en vrijwilligers.

Bierbeek heeft een prachtig cultuur- en vrijetijdscentrum. De Borre zet ons op de kaart. Deze troef moeten we de volgende jaren blijven uitspelen om onze gemeente interessant te houden voor jong en oud.

Onze speerpunten:

 • De gemeente in de regisseursstoel als structurele ondersteuner van wijk- en straatfeesten, verenigingen met gemeenschapsvormende initiatieven.
 • Op cultureel vlak
  • Investeren in kwaliteit
  • De troeven van ons cultuurcentrum uitspelen
 • Intergemeentelijke samenwerking
  • Verdere uitbouw van het gemeentelijk muziek- & kunstonderwijs
  • Cultuur en bibliotheek
    

Sport

Bierbeek en haar inwoners zijn sportief. Je kan hier terecht voor veel sporten in vele clubs. Die waarderen we en we willen ze alle kansen bieden zichzelf verder te ontplooien.

Onze gemeentelijke sporthal heeft al enkele jaren op de teller en er dienen zich enkele investeringen aan: een nieuwe vloer, meer opbergruimte. Ook zijn er een aantal interessante initiatieven in de maak zoals een trampolinehal die onze aandacht verdienen.

 

Vooral voor de jeugdwerking willen we meer letten op kwaliteit en ethiek. Ieder kind moet kunnen sporten in Bierbeek. De gemeente moet het mogelijk maken dat iedereen zich kan inschrijven in een sportvereniging. Om de jeugd volop sportieve kansen te geven, gaan we op zoek naar een Multi sportterrein in de openlucht. Hier kunnen ze zich uitleven op sportief vlak en elkaar ontmoeten.

 

 

Onze speerpunten:

 • Investeren in infrastructuur
  • Groot onderhoud sporthal
  • Recreatieterreinen of multisportterrein
 • Beleid
  • Een sterk en sociaal sportbeleid waarbij niemand achtergelaten wordt
  • Uitbouw van onze gemeente als een echte sportgemeente
   • Investeren om meer competities naar Bierbeek te halen
   • Prioriteit voor lokale jeugdwerking bij subsidiëring
 • Duidelijke kwaliteitsregels bij subsidiëring
  • Gedragscode voor trainers en bestuur; integriteit, normen & waarden
  • Inzetten op lokale jeugdwerking 

Wonen

Het kan niet ontkend worden dat Bierbeek de laatste jaren meer en meer volgebouwd geraakt. In de deelgemeente Korbeek-Lo is dit wel het meest zichtbaar. Het is ook niet verwonderlijk gezien de ligging en de goede ontsluiting van een groot stuk van het grondgebied.  Een opvallende tendens is dat appartementen als paddenstoelen uit de grond lijken te rijzen. Het lijkt N-VA Bierbeek niet opportuun om volop deze kaart te blijven trekken. Niet alles hoeft vol appartementen te staan. We hebben nood aan ademruimte.

Qua sociaal woonaanbod doet Bierbeek het niet zo goed, ondanks de plannen die al jaren op tafel liggen. Ze lijken maar niet gerealiseerd te geraken. We moeten dringend werk maken van de sites Mevrouwkesveld en de Wip.  Nochtans wijst de sociale dienst van het OCMW al enkele jaren op het tekort aan sociale woningen voor de cliënten.

De gemeente dient een woonbeleid op lange termijn te definiëren met als kernpunten: betaalbaar wonen, divers aanbod aan kwaliteitswoningen en respect voor het dorpsaanzicht in de verschillende kernen. Daarnaast dienen OCMW en gemeente concrete actieplannen uit te werken die erop gericht zijn om de inwoners zo lang mogelijk thuis te laten wonen zonder aan levenskwaliteit te moeten inboeten.

De kwaliteit van de woningen moet voldoende aandacht krijgen. De gemeente moet, in samenwerking met het OCMW, gerichte controles op de kwaliteit van een woning organiseren. De personeelsleden die bij de inwoners over de vloer komen, zijn in dit verband cruciaal. Als het nodig is, kan de gemeente kordaat optreden tegen bijvoorbeeld hardleerse verhuurders.

Onze speerpunten:

 • Betaalbaar en divers aanbod aan kwaliteitsvolle woningen met respect voor het dorpsaanzicht
 • Niet zomaar ondoordacht overal appartementen bouwen
 • Werk maken van sociaal woningaanbod in Mevrouwkesveld en de Wip
 • Stimuleren van kwaliteitsvol wonen waarbij mensen zo lang als mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
 • Aandacht voor de kwaliteit van de huisvesting

Ruimtelijke ordening

De gemeente staat voor een aantal belangrijke keuzes:


Wat gaan we doen met de Melkerijsite in Bierbeek? Wat met de toenemende appartementen-druk in onze dorpskernen? Om aan de ruimtelijke ordeningsvraagstukken van de komende jaren tegemoet te komen, hebben we een goed functionerende Gecoro nodig die op regelmatige basis samenkomt. Daar heeft het de laatste jaren aan ontbroken.

Als N-VA Bierbeek kiezen wij resoluut voor het behoud van het landelijk karakter en de leefbaarheid van onze gemeente. Wij kiezen voor een ruimtelijke ordening met respect voor bewoners en kansen voor onze ondernemers.

Onze speerpunten:

 • Verbetering werking Gecoro
 • Behoud van dorpskarakter in de kernen, behoud van de leefbaarheid en groene ruimtes
 • Ruimtelijke planning met respect voor bewoners en die ook ruimte laat voor ondernemers
 • Betere afscherming van de spoorweg langs de Eikeboomlaan en actief inzetten op geluidschermen langs de E40

Leefmilieu

Op het vlak van leefmilieu zijn we ambitieus. We willen samen met onze buurgemeente Oud-Heverlee onze schouders zetten onder het project om Meerdaalwoud als nationaal park te laten erkennen. Dat heeft positieve gevolgen het behoud van het landelijke karakter van onze gemeente en het toerisme. Dit kunnen we enkel realiseren door nauw met hen samen te werken.

Op klimaatgebied blijven we het goede voorbeeld geven en mogen we best wat kritischer zijn over de CO2-uitstoot van de gemeente. We zetten in op bewustmaking en burgerparticipatie want enkel door samen te werken kunnen we ons klimaat ten goede veranderen.

Onze speerpunten:

 • We maken van het Meerdaalwoud een nationaal park.
 • Klimaat
  • De gemeente geeft het goede voorbeeld in haar eigen CO2-uitstoot
  • Klimaat robuuste inrichting van het openbaar domein
  • Slimme ledverlichting i.p.v. alle straten en openbare ruimtes te verduisteren
 • Burgerparticipatie
  • Investeringen aanmoedigen in initiatieven voor klimaat neutrale verwarming
 • Een volwaardig hemelwaterplan om wateroverlast te voorkomen
  • Samenwerking met buurgemeentes en met landbouwers
  • Sensibilisering en onderhoud van beken en wadi’s en hemelwaterbekkens
 • Transparante en objectieve communicatie
  • Duidelijke informatiedoorstroming via het wooninfopunt
 • Repressief optreden als het moet, bijvoorbeeld bij het op de openbare weg gooien van drankverpakkingen of ander klein afval
 • Gemeente als regisseur die inzet op mobiliteitsalternatieven.
  • Cambio
  • Vervoersknooppunten

Adviesraden

Adviesraden zijn een belangrijk instrument om de burger toe te laten inspraak te geven in de verschillende beleidsdomeinen. Op dit moment zijn er 17 adviesraden, de ene al actiever en dynamischer dan de andere. N-VA Bierbeek pleit voor een grondige hertekening van het landschap en stelt voor om nog 8 adviesraden over te houden:

 1. Gecoro (ruimtelijke ordening)
 2. Culturele raad
 3. Erfgoedraad
 4. Economische raad
 5. Milieuraad
 6. Sociale raad
 7. Schoolraad

Dierenwelzijn

In 95 steden en gemeenten is er een schepen die dierenwelzijn in zijn/haar bevoegdheden heeft. Dit is niet het geval in Bierbeek en daar wil N-VA graag verandering in brengen. De berichten van dierenmishandeling of –verwaarlozing zijn talrijk en de gemeente kan absoluut een rol spelen om deze wantoestanden te beperken.

Onze speerpunten:

 • Kordaat optreden bij meldingen met voldoende specialisatie op niveau van de politiezone
 • Preventie en voorlichting
 • Sterilisatieplan voor zwerfkatten
 • Verbod privé-vuurwerk
 • Verdelen van waarschuwingsstickers voor brandweer over dieren in huis

Onderwijs

Op onderwijsgebied hebben we de afgelopen jaren problemen gekend. Gelukkig is er nu een ambitieus verbeterplan onder leiding van de Vlaamse overheid. Wij staan 100% achter dit verbeterplan. Dit zullen we nauwgezet uitvoeren zodat we de toekomst van de gemeenteschool terug veilig kunnen stellen.

Onze speerpunten:

 • Voortzetten van het verbeterplan voor de gemeenteschool
 • Herinvoeren van fruit op school
 • Intergemeentelijke samenwerking op het vlak van kunst- en muziekonderwijs
 • Een actief antipestbeleid in alle scholen in de gemeente
 • Kwaliteitsvol onderwijs dankzij gemotiveerde en goed omkaderde leerkrachten

Openbare werken

Openbare werken zijn een belangrijke investeringspost voor een gemeente, dat is ook zo voor Bierbeek. Meestal gaat het om terechte uitgaven want alle inwoners hebben recht op goed onderhouden wegen, fiets- en voetpaden. De budgetten moeten als een goede huisvader beheerd worden. Een aantal straten moeten heringericht te worden (bijv. Bierbeekstraat/Korbeek-Losestraat). Uitgangspunten moeten hierbij zijn maximale veiligheid voor alle weggebruikers en een optimale doorstroming van het verkeer.

N-VA Bierbeek pleit voor een beleid gericht op het preventief onderhoud van de wegen. Nu zijn er nog veel wegen die te lang hebben moeten wachten op de nodige onderhoudswerken (bijvoorbeeld de Groenstraat). Een specifiek aandachtspunt voor Bierbeek is het regelmatige onderhoud van de afwateringsroosters die nu te vaak verstopt zijn en voor wateroverlast zorgen.

Efficiënte openbare werken beginnen met een goed aanbestedingsdossier. Naast de prijs moet ook de uitvoeringstermijn als evaluatiecriterium gebruikt te worden. Voor de werken dan effectief starten is een goede communicatie met de inwoners cruciaal. Iedereen moet weten wanneer welke werken zullen uitgevoerd worden en wat de mogelijke impact is. Belangrijk hierbij is dat er voldoende rekening wordt gehouden met de specifieke noden van zelfstandige ondernemers gevestigd in de betrokken straten.
Wanneer nodig moeten proactief hinderpremies worden toegekend. Tijdens de uitvoering van de werken dient de gemeente kort op de bal te spelen door een gedegen opvolging en controle.
In een aantal gevallen hebben de werken in onze gemeente ook aanzienlijk langer geduurd dan initieel gepland (bijvoorbeeld in de Panoramalaan, Neervelpsestraat). Vanuit de gemeente moeten we heel strikt toezien op het respecteren van de overeengekomen uitvoeringstermijnen.

Onze speerpunten:

 • Investeren in onderhoud en heraanleg van wegen, voet- en fietspaden
 • Inzet op preventief onderhoud van de wegen
 • Herinrichting van verschillende straten met maximale veiligheid en een goede doorstroming als uitgangspunt
  • Automatische toekenning van hinderpremies
 • Betere en heldere communicatie met omwonenden
 • Regelmatig onderhoud van de afwateringsroosters
 • Duur van de werken als criterium bij evaluatie van aanbestedingen
 • Een betere opvolging en controle van de uitgevoerde werken

Erediensten

Het kerkenbeleidsplan dient correct uitgevoerd te worden. Daarnaast ijvert N-VA Bierbeek voor het aanleggen van een sterrenweide op de verschillende gemeentelijke begraafplaatsen.

Onze speerpunten:

 • Uitvoeren van het kerkenbeleidsplan
 • Een sterrenweide op de verschillende gemeentelijke begraafplaatsen

Erfgoed

Bierbeek heeft een rijk erfgoedpatrimonium. Voor de komende bestuursperiode willen wij inzetten op het ontsluiten hiervan door o.a. in te zetten op toerisme voor jong en oud. We willen een eigen erfgoedlijst van lokaal belang opstellen. We hebben de ambitie om te evolueren naar een erkende onroerenderfgoedgemeente. Kortom, we willen een actief erfgoedbeleid voeren.

 • Onderhoud en beheer erfgoedobjecten en bij uitbreiding het gehele gemeentelijke patrimonium
 • Degelijke inventarisatie toegankelijk voor de burger
  • Landschappen
  • Eigen erfgoedlijst
 • Vlaamse erkenning als onroerenderfgoedgemeente
 • Ondersteuning en uitbreiding BED – Het Bierbeeks Erfgoed Depot

Internationale samenwerking

We respecteren de jarenlange samenwerking met onze zustergemeente Ona. Toch zien we hier graag een modernisering en een rationalisering in onze samenwerking, gestoeld op heldere en transparante afspraken en te behalen doelstellingen. Behoort het nog tot de kerntaak van onze gemeente om aan ontwikkelingssamenwerking te doen? Of zijn daar andere instanties beter geschikt voor?

 • Modernisering en rationalisering van de samenwerking
  • Duidelijke KPI’s vooropstellen
  • Evolutie naar een internationale samenwerking die de bewoners van Ona toestaat om meer te verwezenlijken met de steun die ze krijgen.

Gezondheidszorg

Het is niet altijd evident om snel een zorgenverstrekker te vinden in de buurt. Voor een aantal beroepen kunnen we zeker stellen dat het aanbod zeer krap is. N-VA Bierbeek is ervan overtuigd dat een gemeente hierin een toegevoegde waarde kan bieden door op een gemakkelijk toegankelijke plaats de lijst van de zorgenverstrekkers (dokters, thuisverplegers, tandartsen, kinesisten, …) beschikbaar te stellen inclusief een indicatie van de beschikbare plaatsen per zorgverlener. Intergemeentelijke samenwerking dringt zich hierbij zeker op zodat het initiatief over de gemeentegrenzen heen kan getild worden. Dit zal zeker bijdragen tot het beter op mekaar afstemmen van vraag en aanbod in het zorgdomein.

De Vlaamse overheid is gestart met een project dat de creatie van zones voor eerstelijnszorg beoogt. Het is al duidelijk dat Leuven een zone op zich zal vormen. Het is voor Bierbeek van groot belang om dit van nabij en kritisch op te volgen. De zone waartoe we behoren bepaalt immers de fysieke toegankelijkheid van de eerstelijnszorg voor de Bierbekenaren.

Onze speerpunten:

 • Communicatie van een lijst van gezondheidswerkers en hun vrije plaatsen
 • Intergemeentelijke samenwerking om het aanbod en de vraag beter op elkaar af te stemmen
 • Kritische opvolging van het plan voor het opzetten van eerstelijnszorgzones

Jeugdwerking

Bierbeek heeft een bloeiende jeugdwerking. Er is een jeugdraad, verschillende jeugdverenigingen en een jeugdhuis. Ze verdienen onze steun. Op cultureel vlak mag er zeker meer aanbod komen voor de 12 tot 18-jarigen.

Onze speerpunten:

 • Ondersteuning en omkadering zinvolle initiatieven
 • Investeringen in cultuuraanbod voor jeugd

Vrijwilligerswerking

Bierbeek is een warme gemeente. Dat is nog maar eens gebleken tijdens de warmste week van 2017. Zonder vrijwilligers kan de gemeente niet werken. Wij willen deze vrijwilligers dan ook goed omkaderen en bijstaan waar nodig. Initiatieven lanceren om nieuwe vrijwilligers aan te trekken is essentieel: bv. een database van vrijwilligerswerk. Als inwoners zich willen engageren kunnen ze kijken wie hen nodig heeft.

Onze speerpunten:

 • Stimuleren van vrijwilligerswerking en hen voorzien van de juiste omkadering.
 • Ondersteuning van het verenigingsleven waar dat nodig is.